ท่านพุทธทาสกับอำนาจวัตถุนิยม

ท่านพุทธทาสกับอำนาจวัตถุนิยมเป็นหนังสือวิเคราะห์หลักคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ที่เกี่ยวกับอำนาจวัตถุนิยมทุกแง่ทุกมุม โดยมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การลุ่มหลงอำนาจวัตถุนิยมซึ่งเป็นต้นเหตุ ให้เกิดปัญหาและวิกฤตการณ์ทั้งปวง ไปจนถึงวิธีการที่จะทำตนให้เกิดปัญญา หรือวิธีปลดปล่อยตนเอง ให้เป็นอิสระจากทุกข์ โดยอาศัยท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นแบบอย่างแนวทางในการศึกษา และปฏิบัติ

“รวมความว่าการนำโลกออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยมจึงครอบคลุมการอบรมบ่มนิสัยสั่งสอน ชี้แนะให้จิตของคนรู้จักควบคุมความรู้สึกยินดี ยินร้าย ผ่านสิ่งที่ปรากฏแก่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รู้จักควบคุมกิเลส ตัณหา มานะ ทิฐิ อันเป็นที่ตั้งของความสุขและทุกข์นั่นเอง”

ชื่อเรื่อง: ท่านพุทธทาสกับอำนาจวัตถุนิยม

ผู้เขียน: อินทุวรรณา เชยชื่นสกุล

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนิยม : พระไพศาล วิสาโล  หน้า  (๓)
 • คำนิยม : ว.วชิรเมธี  หน้า  (๖)
 • คำนิยม : ศ.นพ.ประเวศ วะสี  หน้า (๑๐)
 • คำนิยม : เมตตา พานิช  หน้า (๑๒)
 • คำนิยม : รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  หน้า (๑๔)
 • คำนำผู้เขียน  หน้า (๑๗)
 • คำนำสำนักพิมพ์  หน้า (๒๐)
 • บทที่ ๑ ลุ่มหลงวัตถุก่อวิกฤตการณ์  หน้า    ๑
 • บทที่ ๒ วิถีแห่งการเข้าถึงพุทธทาสธรรม  หน้า  ๓๕
 • บทที่ ๓ นพรัตน์แห่งพุทธทาสธรรม  หน้า  ๕๙
 • บทที่ ๔ อำนาจวัตถุนิยมตามความคิดท่านอาจารย์  หน้า  ๘๕
 • บทที่ ๕ ท่านอาจารย์อยู่เหนืออำนาจวัตถุ  หน้า ๑๑๗
 • บทที่ ๖ วัตถุธรรมที่ท่านอาจารย์มอบไว้ให้รับใช้จิต  หน้า ๑๖๑
 • บทที่ ๗ ลดอำนาจวัตถุตามแบบท่านอาจารย์  หน้า ๑๙๓
 • บทที่ ๘ เจ็ดวันในสวนโมกข์นานาชาติ  หน้า ๒๓๓