ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง Always roaming with a hungry heart

เป็นการรวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดแสดงในงานแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงถ่ายไว้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2551 ทรงถ่ายภาพที่พระองค์ทรงโปรดตามแบบธรรมชาติ และทรงเห็นว่า ภาพทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “รส” ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง

ชื่อเรื่อง: ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง Always roaming with a hungry heart

คณะผู้จัดทำ: นิติกร กรัยวิเชียร, ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์, สุวารี สันธทรัพย์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3