สัญญา ข้อกำหนด และการประมาณราคาก่อสร้าง

การประมาณการราคาก่อสร้าง ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารและจัดการงานก่อสร้าง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง วิธีจัดปริมาณ งานก่อสร้าง การวิเคราะห์ราคาต่อหน่วย ตลอดจนการจัดทำเอกสารเสนอราคาและสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการทำประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงเทคนิค ในการบริหารงานก่อสร้างที่น่าสนใจไว้ด้วย ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับ วิศวกร สถาปนิกและ ผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างโดยทั่วไป จะมีไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: สัญญา ข้อกำหนด และการประมาณราคาก่อสร้าง

ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสูตร จิระดำเกิง

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทที่ 1 การประมาณราคาก่อสร้างและผู้ประมาณการ  หน้า     1
 • บทที่ 2 ข้อกำหนดงานก่อสร้าง  หน้า   47
 • บทที่ 3 การประมาณการงานดินผังบริเวณ, งานฐานราก, เสา และคาน  หน้า 147
 • บทที่ 4 การหาปริมาณงานโครงสร้าง ค.ส.ล. พื้นและบันได  หน้า 196
 • บทที่ 5 งานหลังคาและส่วนประกอบ  หน้า 212
 • บทที่ 6 การประมาณปริมาณงานสถาปัตยกรรม  หน้า 224
 • บทที่ 7 การประมาณปริมาณงานระบบและอื่นๆ  หน้า 239
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ส่วนที่ 1 : งานดิน งานโครงสร้าง  หน้า 254
 • บทที่ 9 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ส่วนที่ 2 : งานสถาปัตยกรรม  หน้า 291
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ส่วนที่ 3 : งานระบบงานอื่นๆ และงานเตรียมงาน   หน้า 305
 • บทที่ 11 การจัดเตรียมเอกสารเสนอราคาและกลยุทธการเสนอราคา ของผู้รับเหมาก่อสร้าง  หน้า 318
 • บทที่ 12 สัญญาก่อสร้าง  หน้า 361
 • บทที่ 13 ปัญหาและจริยธรรมในงานก่อสร้าง  หน้า 385
 • บทที่ 14 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าเครื่องจักรในงานก่อสร้าง  หน้า 407
 • บรรณานุกรม  หน้า 424
 • ภาคผนวก – ก  หน้า 426
 • ภาคผนวก – ข  หน้า 440
 • ภาคผนวก – ค  หน้า 453
 • ภาคผนวก – ง  หน้า 516
 • ภาคผนวก – จ  หน้า 525