หนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2546
All Posts
หนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งได้ประกาศผลการประกวดไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งกรมวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประกวดหนังสือดีเด่นในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนมีนาคม 2546 จนได้ผลการประกวดหนังสือดีเด่นประเภทต่าง ๆ ดังนี้