พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
All Posts
เป็นหนังสือรวบรวมคำที่มีใช้อยู่ในภาษา และกำหนดอักขรวิธี การอ่าน ความหมาย ตลอดจนประวัติที่มาของคำ จัดเป็นหนังสือประเภทอ้างอิงที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นยิ่งมีความสำคัญเป็นทวีคูณ ทั้งนี้เพราะมีประกาศของทางราชการให้ใช้เป็นแบบฉบับของการเขียนหนังสือไทยในราชการ และโรงเรียนด้วยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจึงเป็นหนังสืออันเป็นหลักสำคัญในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และให้คงรูปเดียวกัน ดังนั้นจึงถือได้ว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นแบบมาตรฐานอ้างอิงทางภาษาชนิดหนึ่งโดยมีราชบัณฑิตยสภาเป็นผู้กำหนดมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยดังกล่าว