นวมินทรา มหาราชินี : พระเกียรติ ก้อง แดนไกล
All Posts
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จฯ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพสกนิกร เพื่อยกระดับฐานะและความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ให้มีการประกอบอาชีพที่ดี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีการศึกษา มีความรักชาติบ้านเมือง ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชาติไทย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโดยไม่เลือกเพศ ผิวพรรณ เชื้อชาติและชั้นวรรณะ