ภาพประธานหลังธนบัตรไทย
All Posts
ธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนั้น นอกจากจะมีค่าและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้ว ธนบัตรเหล่านี้ยังทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรม เผยแพร่เอกลักษณ์ประจำชาติ ให้คนทั่วโลกได้รู้จัก จึงมีการนำภาพที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นเอกราช มาเป็นองค์ประกอบในธนบัตร และองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ภาพประธานหลังธนบัตร ซึ่งธนบัตรแต่ละแบบ แต่ละราคาจะมีภาพประธานหลังธนบัตรที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ภาพประธานหลังธนบัตร ยังสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ประกอบด้วยภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของมหาราชผู้ทรงกอบกู้และรักษาเอกราช ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และภาพพระราชกรณียกิจ ที่สำคัญของพระมหากษัตริย์
ธนบัตรชำรุด
All Posts
“ธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย” เป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในธนบัตรทุกฉบับ แต่หากธนบัตรนั้นเกิดชำรุด เนื้อบางส่วนหายไปเหลือไม่เต็มฉบับ หรือลวดลายลบเลือน ก็ยังเป็นธนบัตรที่มีค่า แต่ควรนำไปแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรฉบับใหม่ พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 กำหนดหลักเกณฑ์เกณฑ์การแลกเปลี่ยนค่าธนบัตรชำรุดไว้ดังนี้