บรรณานุกรม


เจริญชัย ชนไพโรจน์. (2528). "เอกสารประกอบการสอนสิชาดุริยะ 362 ดนตรีพื้นบ้านอิสาน".มศว มหาสารคาม.

อัษฎาวุธ สาคริก. (2550). ครื่องดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานการเรียนรู้.

 

ภาพประกอบ :
"พิณ" ค้นได้จาก  http://spcomp.ob.tc/picture/12987/1298777666spcomp.jpg

"หืน" http://www.thaigoodview.com/files/u19117/huen.jpg
"กระจับปี่"  ภาพประกอบ : http://www.thaigoodview.com/files/u19117/RW2717x3.jpg