25 ก.ค. 2557 กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการ “กิจกรรม 5 ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน”

25 กรกฎาคม 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” ซึ่งมีการจัดกิจกรรมนี้ทุก ๆ ปี หลังจากที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ปีนี้ (

Read more