29 ส.ค. 2561 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมสมัครโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางจำนวน 12 คน นำโดยนายโยธิน แก่นมีผล (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกคณะและสำนักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มากกว่า 500 คน

Read more