5 มิ.ย. 2560 ประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการจากทีมผู้บริหาร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง, รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ วาจาบัณฑิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more