29 ก.พ. 2555 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ”

29 กุมภาพันธ์ 2555 คณะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 20 คน ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการ” เน้นการเพิ่มทักษะวิทยากรงานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการนำชมและแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด และเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีแนวการแนะนำไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับการต้อนรับและนำชมคณะผู้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกสำนักหอสมุดกลาง นางสาววรารัตน์ แตงเจริญ วิทยากรบรรยายเรื่อง “พื้นฐาน และทักษะการเป็นวิทยากร” ในช่วงเช้า ได้ให้เทคนิคพื้นฐานและแนะนำทักษะการเป็นวิทยากร จากประสบการณ์การทำงานทั้งทางด้านวิชาการ และด้านบันเทิง

Read more