3 ส.ค. 2549 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง”การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของผู้รับบริการ : เชิดชูคุณธรรม นำสำนักใสสะอาด

3 สิงหาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของผู้รับบริการ : เชิดชูคุณธรรม นำสำนักใสสะอาด” ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการตอบสนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงใสสะอาด (2546-2549) และรองรับนโยบายสำคัญของราชการไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543

Read more