25 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศ”

25 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 16.00 น. สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศ” โดยคณะกรรมการวิชาการและวิจัย

Read more