2 ก.พ. 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรม 5ส แบบยั่งยืนและต่อเนื่อง”

2 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรม 5ส แบบยั่งยืนและต่อเนื่อง” เปิดงานโดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ต่อจากนั้น บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง รับฟังการบรรยายโดย อาจารย์ธนกร พรหมพินิจ ตามลำดับเรื่องดังนี้ 1. การดำเนินกิจกรรม 5 ส

Read more