27-28 เม.ย. 2554 โครงการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

สำนักหอสมุดกลางได้ให้ความร่วมมือ กับคณะกรรมการวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น” ในวันที่ 27-28 เมษายน 2554 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และได้เชิญบุคลากรสำนักฯ 

Read more