26-28 เม.ย. 2559 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 9

26 – 28 เมษายน 2559 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบรรณารักษ์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 9 สำหรับบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ทั้ง 23 สาขาวิทยบริการฯ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังมีลำดับการบรรยายและฝึกปฏิบัติในแต่ละวัน ดังนี้

Read more