2 – 3 มี.ค. 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ “การใช้ WordPress เพื่อนำเสนอองค์ความรู้บนเว็บไซต์ KM (Knowledge Management) ของสำนักหอสมุดกลาง”

2 – 3 มีนาคม 2553 สำนักหอสมุดกลาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ “การใช้ WordPress เพื่อนำเสนอองค์ความรู้บนเว็บไซต์ KM (Knowledge Management) ของสำนักหอสมุดกลาง” เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ มีการโต้-ตอบ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในชุมชน และสมาชิก สามารถ Post บทความ พร้อมภาพประกอบได้ด้วยตัวเอง

Read more