11 ส.ค. 2564 โครงการฝึกอบรม เรื่อง Social Media Platform กับห้องสมุดยุคใหม่

11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.15 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง Social Media Platform กับห้องสมุดยุคใหม่ ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านช่องทาง Microsoft

Read more

24 มิ.ย. 2557 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “Brand กับการตลาดของห้องสมุดยุคใหม่”

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “Brand กับการตลาดของห้องสมุดยุคใหม่” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

Read more