23 ก.พ. 2550 โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บริการห้องสมุดกับลูกค้าสัมพันธ์”

23 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักหอสมุดกลางโดยคณะทำงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการ “การบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง บริการห้องสมุดกับลูกค้าสัมพันธ์” ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 80 คน ซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักหอสมุดกลาง ผู้ทำหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

Read more