11 – 13 ก.พ. 2552 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง “Super Service : การบริการเกินความคาดหวัง”

ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2552 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง “Super Service : การบริการเกินความคาดหวัง”  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง และโรงแรมวังสำราญ จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมี รศ.

Read more

20 – 22 ก.ค 2549 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง “การพัฒนางานเพื่อความสำเร็จด้วย PDCA”

20 – 22 กรกฎาคม 2549 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง “การพัฒนางานเพื่อความสำเร็จด้วย PDCA” ณ สำนักหอสมุดกลางฯ ชั้น 5 อาคาร 3 และโฮม&ฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก

Read more