13 – 16 ต.ค. 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพงานบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในสังคมยุคดิจิตอล”

13 -16 ต.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพงานบริการสารสนเทศ ของห้องสมุดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในสังคมยุคดิจิตอล” เน้นการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

Read more