12 ธ.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางลงคะแนนสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.30 น. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง จัดให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาฯ มาใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีตรวจสอบเปิดหีบสรรหา ตรวจสอบบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นผู้ใช้สิทธิฯ ทยอยมาใช้สิทธิหย่อยบัตรสรรหา จนถึงเวลา 14.30

Read more

7 ธ.ค. 2566 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง แถลงนโยบายและแผนงานการบริหารงาน

7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาร่วมรับฟังการแถลงนโยบายและแผนงานการบริหารงาน จากผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ทั้ง 3 ท่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

Read more