29 มิ.ย. 2553 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรือง “Competency กับบุคลากรสายวิชาชีพ”

29 มิถุนายน 2553 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ เรือง “Competency กับบุคลากรสายวิชาชีพ” รับผิดชอบโครงการโดย คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 (QMC) ผู้ร่วมอบรมร่วม 100 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาชีพที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความ

Read more