24 ม.ค. 2555 :ประชุมสำนักฯ เรื่อง ความก้าวหน้าของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

24 มกราคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ เป็นประธานในที่ประชุมสำนักฯ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าของการบริหารงานด้วย ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับ การตรวจติดตามคุณภาพครั้งต่อไป ในวันที่ 30 มกราคม 2555 ที่จะถึงนี้ อีกทั้งแจ้งเรื่อง

Read more