17 พ.ย. 2558 โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008”

17 พ.ย. 2558 เวลา 08.30 – 16.30 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008” โดยคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 25 คน

Read more