25 เม.ย. 2559 พิธีเปิดนิทรรศการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายไทย เรื่อง “รอยอาภรณ์ ปกรณ์เล่าวิถี”

25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแต่งกายไทย เรื่อง “รอยอาภรณ์ ปกรณ์เล่าวิถี” นิทรรศการในสวนหน้าสำนักหอสมุดกลาง

Read more