4 ธ.ค. – 31 ธ.ค.2550 โครงการเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “มหามงคล 80 พระชนมพรรษา องค์ราชัน”

นิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชสมัญญานามที่ได้รับจากการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้ ภัทรมหาราช องค์อัครศิลปิน และพระบิดาในด้านต่าง ๆ อาทิ พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย และพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ

Read more