16 ก.ย. 2554 ฝ่ายบริการผู้อ่านจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลและจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น

16 กันยายน 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริการผู้อ่านได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลและจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น  สำหรับบุคลากรฝ่ายบริการผู้อ่านและผู้สนใจจากฝ่ายอื่นๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งย้ายตำแหน่งมาปฏิบัติราชการในฝ่ายบริการผู้อ่าน หรือบุคลากรจากฝ่ายอื่นที่ต้องมาปฏิบัติราชการในเวลา 16.30 น. – 21.00 น. วันเสาร์

Read more