07 พ.ค. 2558 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

7 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีการลงคะแนนสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 ซึ่งในครั้งนี้ ผู้ได้รับการสรรหา คือ รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้ รับ

Read more