21 มิ.ย. 2554 โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”

21 มิถุนายน 2554 เวลา 7.00 น. – 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง และบุคคลภายนอกจำนวน 103 คน ร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

Read more