21 มิ.ย. 2554 โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”

21 มิถุนายน 2554 เวลา 7.00 น. – 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง และบุคคลภายนอกจำนวน 103 คน ร่วมโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จัดโดย ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ครบรอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้ และเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของสำนักหอสมุดกลาง ในด้านการส่งเสริมด้านวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  อีกทั้งยังช่วย สนับสนุน โครงการ “เพาะเมล็ดพันธุ์พ่อ ปลูกต่อวันแม่ 84 ไร่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน”  ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี อีกด้วย


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ