5 ก.ค. 2553 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร : การปฏิวัติการทำงาน ปี 2010”

5 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 – 16.15 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 100 คน ร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร : การปฏิวัติการทำงาน ปี 2010” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

Read more