12 มี.ค. 2551 คณะผู้ปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง

12 มีนาคม 2551 เวลา 8.30 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการ  ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง ขอบเขตการดูงาน เน้นการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การจัดการงานเครือข่าย ศึกษาทุกหน่วยงานในการบริหารจัดการของแต่ละหน่วย และศึกษารายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในหน้าที่ตนรับผิดชอบ

Read more

29 ก.พ. 2551 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง

29  กุมภาพันธ์  2551 เวลา 14.00 น.- 16.00 น. สำนักหอสมุดกลาง ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งหมด 13  คน เพื่อศึกษาดูงาน โดยมีขอบเขตการศึกษาดูงาน ดังนี้

Read more