18 ธ.ค. 2549 โครงการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักหอสมุดกลาง

18 ธันวาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง โดยหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้จัดโครงการการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่และโครงสร้างพื้นฐานเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ

Read more