1 ก.พ. 2548 พิธีรับ-มอบมุมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 กุมภาพันธ์2548 สำนักหอสมุดกลางจัด พิธีรับ-มอบมุมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาทำพิธีมอบมุมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแก่สำนักหอสมุดกลาง และสำนักหอสมุดกลางฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยที่มารวมพิธีอีกด้วย

Read more