1 ก.พ. 2548 พิธีรับ-มอบมุมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 กุมภาพันธ์2548 สำนักหอสมุดกลางจัด พิธีรับ-มอบมุมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาทำพิธีมอบมุมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแก่สำนักหอสมุดกลาง และสำนักหอสมุดกลางฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยที่มารวมพิธีอีกด้วย มุมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนี้จะมีสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการลงทุน เช่น การออมเงิน, การเล่นหุ้น และด้านธุรกิจต่างๆ ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่น่าสนใจหลายรายการ

บริการ “มุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์ (SET CORNER )”

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนโยบายในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดทุน การบริหาร การจัดการด้านตลาดหลักทรัพย์ เงินทุน จึงได้จัดตั้ง “มุมตลาดหลักทรัพย์ หรือ SET CORNER” ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ การตลาด เงินทุน การบริหารจัดการ เช่น คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ที่หลักสูตรการเรียนการสอนมีเนื้อหาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งเอกสารเหล่านี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์ให้กว้างขวาง ในวงการศึกษาระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น ข้อมูลดังกล่าวจัดทำทั้งในรูปสื่อสิ่งตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือสำหรับเด็ก เอกสารต่างๆ และในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ดิสก์เก็ต ซีดี-รอม ฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบสื่อเหล่านี้ให้แก่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจัดมุมให้บริการที่ฝ่ายวารสารและเอกสาร ชั้น 3 อาคาร 2 และจะส่งหนังสือ วารสาร เอกสารต่างๆ มาเพิ่มเติมให้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นข้อมูลจึงทันสมัยตลอดเวลา

การให้บริการ SET CORNER ที่ชั้น 3 อาคาร 2 ฝ่ายวารสารและเอกสาร

    การบริการเป็นการให้บริการในระบบชั้นเปิด ผู้ใช้บริการสามารถอ่าน ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้จากหนังสือ วารสาร เอกสาร และสืบค้นข้อมูลด้านตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง โดย ให้ใช้ภายในชั้น 3 อาคาร 2 เท่านั้น หากต้องการยืมไปถ่ายเอกสารที่ชั้น 1 อาคาร 2 ให้ติดต่อขอยืมที่เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง โดยบันทึกรายการยืมในแบบยืมถ่ายเอกสารและใช้ภายในห้องสมุด ( FM ม.ร. 56-3-3 ) พร้อมมอบบัตรประจำตัวให้เป็นหลักฐาน เมื่อนำมาคืน ผู้ให้บริการจะคืนบัตรประจำตัวให้ และผู้ใช้บริการนำหนังสือหรือเอกสารไปวางไว้ที่โด๊ะ ” ที่วางหนังสือตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้แล้ว ” เพื่อให้ผู้รับผิดชอบจัดเรียงหนังสือหรือเอกสารขึ้นชั้น นอกจากนั้นยังมีเอกสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลแจกฟรี ผู้ใช้บริการสามารถหยิบไปได้

การบริการสืบค้นฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SET CORNER)

    ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้ที่จอคอมพิวเตอร์ โดยขอให้สืบค้นเฉพาะข้อมูลตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่สืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการทุกท่าน “โปรดใช้สืบค้นเฉพาะข้อมูลตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น” หากต้องการสืบค้นข้อมูลอื่นๆทางอินเตอร์เน็ต ขอให้ไปใช้บริการที่อาคารเวียงคำ ชั้น 2 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ หากต้องการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีบริการในสำนักหอสมุดกลาง ให้ไปใช้บริการที่ห้องบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และห้องบริการสืบค้นฐานข้อมูล ที่ชั้น 1 อาคาร 1 ทั้งปีกซ้ายและปีกขวา หากมีปัญหาในการใช้บริการมุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์  โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่บริการหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลังชั้น 3 อาคาร 2

ขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายวารสารและเอกสาร
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง


รายงานและภาพ: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ