16 มิ.ย. 2550 วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)

16 มิถุนายน 2550 สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรม วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ของกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลัก ของสำนักฯ เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ ให้เป็นแหล่งบริการที่สะอาด

Read more