1 ก.ค. 2553 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนปฏิบัติราชการปี 2553 และการประเมินผลแผน”

1 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ “แผนปฏิบัติราชการปี 2553 และการประเมินผลแผน”  เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมกันวางแผนปฏิบัติราชการปี 2553 – 2554 ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานเลขาฯ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน โดยมีวาระเรื่องที่ จะพิจารณา ดังนี้

Read more

11 ส.ค 2549 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “LibQUAL และ BenchMarking”

11 สิงหาคม 2549 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง “LibQUALและ Benchmarking” แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน LibQUAL คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพบริการห้องสมุด Benchmarking คือ เครื่องมือที่ใช้วัดวัดตนเอง วัดคู่แข่ง

Read more