8 ส.ค. 2561 กิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด”

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานรวมพลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” รณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ รวมพลังต่อต้านสิ่งเสพติด และออกกำลังกายด้วยการเต้นซุมบ้าสร้างเสริมสุขภาพ

Read more