8 ส.ค. 2561 กิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด”

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานรวมพลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” รณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ รวมพลังต่อต้านสิ่งเสพติด และออกกำลังกายด้วยการเต้นซุมบ้าสร้างเสริมสุขภาพ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมพลังทุกภาคส่วนภายนอกรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรม "ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด"
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมพลังทุกภาคส่วนภายนอกรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด”
ภาพรวมผู้บริหาร ทุกคณะ สำนัก ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด
ภาพรวมผู้บริหารทุกคณะ และสำนักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด

ภายในงานมีพลตำรวจตรีฤชากร จรเจวุฒิ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล คณะผู้บริหาร บุคลากรชาวรามคำแหง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักศึกษา นักเรียน และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมงานกว่า 3,000 คน ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด และเต้นซุมบ้าสร้างเสริมสุขภาพ
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด และเต้นซุมบ้าสร้างเสริมสุขภาพ
ภาพบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านภัยสิ่งเสพติดและออกกำลังกายเต้นซุมบ้า
ภาพบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านภัยสิ่งเสพติดและออกกำลังกายเต้นซุมบ้า

รายงานและภาพ: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด