20 ก.ย. 2554 งานเลี้ยงรับรองผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554 “อยู่นาน ยังหวานอยู่”

 20 กันยายน 2554 เวลา 17.00 – 20.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงมุตฑิตาจิตเลี้ยงรับรองแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 ซึ่งมีทั้งหมด 10 คน ดังนี้

Read more