20 ก.ย. 2554 งานเลี้ยงรับรองผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554 “อยู่นาน ยังหวานอยู่”

 20 กันยายน 2554 เวลา 17.00 – 20.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงมุตฑิตาจิตเลี้ยงรับรองแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 ซึ่งมีทั้งหมด 10 คน ดังนี้

1. น.ส.พรสุข พงศ์วุฒิศักดิ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
2. นายมาวิน ทาเวียง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
3. นางลักษณ์ภรณ์ ปั้นเพชร นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
4. นางวีระวรรณ พราพงษ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
5. นางมารยาท พุ่มโพธิ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส. เสาวนีย์ ขาวบ้านแม้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
7. น.ส. พนม ดีปลอด นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
8. นางยุพา นุชถนอม ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
9. นางกาญจนา พิพัฒน์เกียรติกุล บรรณารักษ์ ชำนาญการ
10. น.ส.โชธิกา อรุมชูตี นักเอกสารสนเทศ

เกษียณอายุก่อนราชการ 2 คน ดังนี้
         1. นางสุวรรณา อินทร์รักษา บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ
         2. นายกนก จันทร์โรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ในการจัดงานครั้งนี้ รูปแบบงานเต็มไปด้วยความหวานแหว๋ว ทั้งงานออกโทนสี ชมพู-ขวา สนุกสนานเพลิดเพลิน กับการเต้นลีลาศ ซึ่งได้รับการฝึกสอนจากน้องๆ นักศึกษาชมรมกีฬาลีลาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ฝึกซ้อม และร่วมแสดงในงานเลี้ยงนี้ด้วย


รายงานและถ่ายภาพ: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด