2 ก.ค. 2553 โครงการอบรมเรื่อง “รู้เท่าทัน ISO9001:2008”

2 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 – 16.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง 100 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008

Read more