8 มิ.ย. 2559 โครงการกิจกรรม 5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน

8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ “กิจกรรม 5ส สู่คุณภาพที่ยั่งยืน” หรือ “Big Cleaning Day” ประจำปี 2559 ณ

Read more