23 ม.ค. 2561 โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน”

วันที่ 23 มกราคม 2561 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน” โดยมีนายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้

Read more