20 – 22 ก.ค 2549 สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง “การพัฒนางานเพื่อความสำเร็จด้วย PDCA”

20 – 22 กรกฎาคม 2549 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง “การพัฒนางานเพื่อความสำเร็จด้วย PDCA” ณ สำนักหอสมุดกลางฯ ชั้น 5 อาคาร 3 และโฮม&ฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก

Read more