22 ธ.ค. 2549 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส”

22 ธันวาคม 2549 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส แก่บุคลากรสำนัก ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส และหัวหน้าพื้นที่กิจกรรม 5 ส รวม 120 คน เพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของสำนักหอสมุดกลาง ดังนี้

Read more