17 พ.ค. 2556 : เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างงบรายได้

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลางบุคลากรทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างงบรายได้ ร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ

Read more

24 ม.ค. 2555 :ประชุมสำนักฯ เรื่อง ความก้าวหน้าของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

24 มกราคม 2555 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ เป็นประธานในที่ประชุมสำนักฯ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าของการบริหารงานด้วย ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับ การตรวจติดตามคุณภาพครั้งต่อไป ในวันที่ 30 มกราคม 2555 ที่จะถึงนี้ อีกทั้งแจ้งเรื่อง

Read more