29 ก.พ. 2551 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาดูงานที่สำนักหอสมุดกลาง

29  กุมภาพันธ์  2551 เวลา 14.00 น.- 16.00 น. สำนักหอสมุดกลาง ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งหมด 13  คน เพื่อศึกษาดูงาน โดยมีขอบเขตการศึกษาดูงาน ดังนี้

Read more